Algemene voorwaarden

 

1.     Definities

1.1  In de Akten en in deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·       Kredietunie Reest en Wieden: de Coöperatie door wie de lening of het Krediet is verstrekt of die heeft bemiddeld bij het verstrekken van de lening, evenals haar rechtsopvolger(s), in de akte te noemen “Kredietunie Reest en Wieden”;

·       Kredietnemer: degene(n) aan wie het Krediet is verstrekt, daaronder begrepen de medekredietnemer(s), evenals zijn rechtsopvolger(s);

·       Akte: de financieringsovereenkomst, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenals elke schriftelijke aanvulling en/of wijziging op de overeenkomst;

·       Krediet: elk ter zake van de financieringsovereenkomst verstrekt en/of nog uitstaand bedrag dat Kredietnemer aan Kredietunie Reest en Wieden verschuldigd is;

·       Coaching: de coaching en begeleiding van Kredietnemer door een coach in het kader van de coaching en begeleiding gedurende de overeengekomen periode;

·       BKR: de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

·       Depot: Een depot is een deel van het kredietbedrag dat de klant aan Kredietunie Reest en Wieden in bewaring geeft. Het in depot gehouden kredietbedrag kan ineens of in delen worden uitgeboekt mits aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan;

·       BMKB: Het Besluit borgstelling Kredieten is een regeling waarbij de overheid onder bepaalde voorwaarden garant staat voor een Krediet dat bij Kredietunie Reest en Wieden gesloten wordt.

·       Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies: De door Kredietunie Reest en Wieden ingeschakelde Stichting Derdengelden die namens Kredietunie Reest en Wieden onder meer het betalingsverkeer afhandelt tussen kredietgevende leden en kredietnemende leden.

·       Kredietgevend lid: een rechtspersoon (of onder bepaalde voorwaarden een natuurlijk persoon)die ten behoeve van de gemeenschappelijke kas of ten behoeve van de totstandkoming van een Kredietovereenkomst via bemiddeling financiële middelen ter beschikking stelt

1.2 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Kredietnemers/Kredietgevers en hem, wordt ook bedoeld Kredietnemers/ Kredietgevers en haar, voor zover dit van toepassing is.

1.3  Waar in voorwaarden gesproken wordt over kredietgever of Kredietunie Reest en Wieden wordt bedoeld Kredietunie Reest en Wieden en, in geval van bemiddeling, de individuele kredietgevers, voor zover dit van toepassing is.

 

2.      Inleidende Bepalingen

2.1  Op deze Algemene Voorwaarden en de Akte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2.2  Ten aanzien van het Krediet strekt een door Kredietunie Reest en Wieden getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, in welk geval de betalingsverplichting niet wordt opgeschort.

2.3 Kredietnemer kan slechts een beroep doen op de door Kredietunie Reest en Wieden gedane verklaringen, met inbegrip van mededelingen, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geschied.

2.4 Kredietunie Reest en Wieden brengt kredietgevende en kredietnemende leden bij elkaar ten einde een kredietovereenkomst tot stand te laten komen. Dit kan via een gemeenschappelijke kas waarbij Kredietunie Reest en Wieden de financiering verstrekt en/of via bemiddeling waarbij de kredietgevende leden rechtstreeks geld verstrekken aan een kredietnemend lid.

2.5 Kredietunie  Reest en Wieden verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiele handelingen, waaronder begrepen het financiele beheer, de zekerhedenadministratie  en de incasso behorende bij een Kredietovereenkomst.

2.6 Indien er sprake is van bemiddeling treedt Kredietunie Reest en Wieden op namens de individuele kredietgevers.

 

 

3. Lidmaatschap

3.1 Voorwaarden lidmaatschap.

a. Kredietnemer en Kredietgever dienen verplicht lid te zijn van Kredietunie Reest en Wieden

b. Het bestuur van Kredietunie Reest en Wieden beslist over het toelaten van een lid

c. Leden kunnen alleen rechtspersonen zijn die gevestigd zijn in Nederland en een economische verbinding hebben met de sector Reest en Wieden. Natuurlijke persoenen die een band hebben met de sector kunnen onder nader te bepalen voorwaarden ook lid worden van de Kredietunie.

d. Het staat Kredietunie Reest en Wieden vrij om aanvullende criteria te stellen om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.

3.2 Ieder lid is verplicht tot het jaarlijks voldoen van de contributie voor het lidmaatschap van Kredietunie Reest en Wieden.

3.3 Leden die een kredietovereenkomst hebben afgesloten zijn niet gerechtigd om gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst hun lidmaatschap van Kredietunie Reest en Wieden te beëindigen.

3.4 Het lidmaatschap, indien een kredietnemer of kredietgever dit aangeeft, wordt door Kredietunie Reest en Wieden beëindigd op 1 januari van het opeenvolgende kalenderjaar zodra een krediet volledig is afgelost of om een andere reden is beëindigd, en het Lid geen andere kredieten via Kredietunie Reest en Wieden heeft afgesloten of heeft verstrekt.

3.5 Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3.6 Ieder lid is gehouden tot naleving van deze Algemene voorwaarden.

 

Voorwaarden kredietverstrekking

4.     Akte

4.1   In de akte van Kredietunie Reest en Wieden wordt een termijn voor aanvaarding gesteld. Indien de akte niet binnen de gestelde termijn voor aanvaarding wordt aanvaard, kan aan de akte op generlei wijze nog enig recht worden ontleend.

 

5.     Kosten

5.1  Voor rekening van Kredietnemer komen:

a. de kosten van de Akte en van al hetgeen nodig is voor de totstandkoming, instandhouding, vernieuwing en vrijgave van zekerheden ten behoeve van Kredietunie Reest en Wieden;

b. de kosten verbonden aan het stellen van garanties;

c. de kosten voor coaching;

d. alle andere kosten, waartoe hetgeen dat met Kredietunie Reest en Wieden is overeengekomen te eniger tijd aanleiding kan geven, zoals de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en bijstand, welke Kredietunie Reest en Wieden nodig mocht achten tot handhaving en ter uitoefening van haar rechten.

e. De kosten van nieuwe Akten in geval van wijziging van de bedrijfsvorm of inschrijvingen in het Handelsregister, of elke andere situatie waarin nieuwe Akten noodzakelijk zijn.

4.2  Kredietunie Reest en Wieden is, zodra zij dat wenst, bevoegd de hiervoor bedoelde kosten voor rekening van Kredietnemer te voldoen.

 

6.    Verrekening

6.1 De Kredietgever mag de vorderingen die zij heeft op Kredietnemer verrekenen met vorderingen van Kredietnemer op Kredietgever.

 

7.     Vervroegde opeisbaarheid

7.1  Het Krediet is direct opeisbaar en dient met lopende en eventueel achterstallige rente alsmede drie (3) maanden extra rente en eventuele boete te worden terugbetaald:

a. bij niet nakoming door Kredietnemer van enige verplichting uit de Akte of de voorwaarden, tenzij binnen acht (8) dagen na ingebrekestelling de verplichting alsnog is nagekomen;

b. bij beslag op een goed van Kredietnemer, surseance van betaling van Kredietnemer of aanvraag daartoe, faillissement van Kredietnemer, toelating van Kredietnemer tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en in alle andere gevallen waarin Kredietnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. indien Kredietnemer boedelafstand doet of indien Kredietnemer zijn woonplaats heeft verlaten zonder voldoende orde op het bestuur of beheer van zijn vermogen te hebben gesteld;

d. bij ontbinding van het huwelijk van Kredietnemer en/of overlijden van Kredietnemer;

e. indien na het verstrekken van het Krediet blijkt dat Kredietnemer voor of bij het aangaan van de Akte onjuiste gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens ten aanzien van zijn persoon verborgen heeft gehouden;

f. indien de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering behorende bij de Akte nietig blijkt en/of de verzekeraar een uitkering doet op grond van de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering;

g. indien de premie met betrekking tot de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering behorende(bij de Akte indien van toepassing)    niet voldaan wordt;

h. indien Kredietnemer de afspraken in het kader van de Coaching gedurende de looptijd van de Akte niet of niet naar behoren nakomt;

i. indien niet of niet langer aan één of meer van de voorwaarden of bepalingen van de, aan Kredietnemer uitgebrachte en door hem geaccepteerde, Akte wordt voldaan;

j. indien Kredietunie Reest en Wieden grond heeft te vrezen dat Kredietnemer in de nakoming van zijn hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten;

k. bij opzegging van de relatie tussen Kredietnemer en Kredietunie Reest en Wieden;

l. indien Kredietnemer de bedrijfsactiviteiten staakt;

m. indien Kredietnemer emigreert;

n. indien Kredietnemer is uitgeschreven uit het Handelsregister;

o. indien de rechtsvorm van Kredietnemer wijzigt;

p. bij ontbinding van de vennootschap of rechtspersoon;

q. bij verlies van de rechtspersoonlijkheid;

r. bij beëindiging van de bevoegdheid van een of meerdere vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

s. bij niet nakomen van de mededelingsplicht welke is beschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden

t. bij intrekken van de incassomachtiging.

7.2  Bij opzegging of opeising van het Krediet blijft de overeenkomst van kracht zolang Kredietnemer niet aan zijn/haar verplichtingen, uit welken hoofde ook, ten opzichte van Kredietunie Reest en Wieden heeft voldaan.

 

8.     Depot

Indien delen van het Krediet op basis van een schriftelijke overeenkomst in Depot bij Kredietunie Reest en Wieden blijven, gelden de volgende bepalingen:

8.1  Kredietnemer kan zich ten aanzien van het door hem aan Kredietunie Reest en Wieden verschuldigde en van de door hem wegens inhouding van Kredietunie Reest en Wieden te vorderen bedrag niet op verrekening beroepen. Kredietunie Reest en Wieden kan in geval het geleende bedrag opeisbaar wordt, het nog niet uitbetaalde gedeelte van het Depot in mindering brengen op het bedrag van de geldlening en hetgeen hij overigens uit hoofde van het Krediet van Kredietnemer te vorderen heeft.

8.2  Het door Kredietunie Reest en Wieden ingehouden en daarom door hem aan Kredietnemer verschuldigde bedrag zal door Kredietnemer zonder ingebrekestelling direct kunnen worden opgevorderd zodra aan de bij Akte overeengekomen bepalingen is voldaan en in ieder geval uiterlijk drie maanden na het sluiten van de Akte waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede indien Kredietunie Reest en Wieden in staat van faillissement mocht worden verklaard, wanneer op vordering van Kredietunie Reest en Wieden op Kredietnemer door een derde beslag zou worden gelegd en indien Kredietunie Reest en Wieden die vordering zou verpanden of vervreemden.

 

 

9.     Vervroegde aflossing

9.1  Kredietnemer is na kredietverstrekking bevoegd om naast de verplichte aflossingen het Krediet vervroegd (algeheel of gedeeltelijk) af te lossen, met dien verstande dat Kredietnemer Kredietunie Reest en Wieden van dit voornemen tenminste drie (3) maanden tevoren schriftelijk in kennis moet stellen.

9.2  Bij een algehele of gedeeltelijke aflossing binnen het eerste jaar na verstrekking van het Krediet is een boeterente verschuldigd ter hoogte van de contante waarde van het verschil van de overeengekomen rente minus een vast percentage van 2,75% over de resterende looptijd van het af te lossen bedrag.

9.3  Na het eerste jaar is een gedeeltelijke aflossing van maximaal 5% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar toegestaan zonder dat hiervoor boeterente in rekening wordt gebracht,  mits Kredietunie Reest en Wieden hiervan tenminste drie (3) maanden tevoren schriftelijk in kennis is gesteld.

9.4  Bij een vervroegde aflossing na het eerste jaar welke hoger is dan het in 9.3 genoemde percentage van 5% van de oorspronkelijke hoofdsom is over het meerdere een boeterente verschuldigd ter hoogte van de contante waarde van het verschil van de overeengekomen rente minus een vast percentage van 2,75% over de resterende looptijd van het af te lossen bedrag.

 

10.     Meerdere Kredietnemers / hoofdelijke verbondenheid

10.1  Bij een Krediet aan twee of meer Kredietnemers, ongeacht of Kredietnemers natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, zijn Kredietnemers hoofdelijk verbonden voor de nakoming van alle verbintenissen voortvloeiend uit de Akte en/of deze voorwaarden.

10.2  In voorkomende gevallen zal, indien passend, een borgstellingsovereenkomst gesloten worden.

10.3  Bij verstrekking van een Krediet aan een rechtspersoon dient de bestuurder van die rechtspersoon zich hoofdelijk te verbinden voor de nakoming van alle verbintenissen voortvloeiend uit de Akte en/of deze voorwaarden.

 

11.   Bevoegdheid bij meer Kredietnemers

11.1  In het geval het Krediet aan meerdere Kredietnemers is verstrekt, mogen zij samen of ieder afzonderlijk over dit Krediet beschikken, in overeenstemming met de bepalingen in hun samenwerkingsovereenkomst/onderlinge contract . De Kredietnemers mogen ook andere (rechts) handelingen die het Krediet betreffen samen of afzonderlijk verrichten. De Kredietgever informeert kredietnemer(s) over dit krediet via het aan hem opgegeven communicatieadres .. De Kredietnemers zijn er zelf voor verantwoordelijk om de ontvangen informatie met elkaar te delen en zij zijn allen gebonden aan de informatie die een van hen ontvangt.

 

12.   Betalingen

12.1  Alle betalingen aan de Kredietunie geschieden in Euro’s zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor Kredietunie Reest en Wieden op de wijze zoals door Kredietunie Reest en Wieden is aangegeven in de Akte.

12.2  Betalingen zullen worden gerekend allereerst te zijn gedaan ter betaling van de verschuldigde rente en vervolgens van de aflossing van het krediet.

12.3  Kredietnemer verleent volmacht  aan Kredietunie Reest en Wieden tot het automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de Akte van een rekening die door Kredietnemer wordt gehouden bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.

12.4  Kredietnemer is, in geval van te late betaling van enig door hem, krachtens de Akte en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, verschuldigd bedrag, naast de rente en de overige vergoedingen, over het te laat betaalde bedrag een direct opeisbare boete van maximaal honderd euro (€ 100,00) verschuldigd per geconstateerd geval van te late betaling.

12.5 In het geval van bemiddeling verleent een kredietgevend lid aan de Kredietunie Reest en Wieden een onherroepelijk volmacht om in zijn plaats als gevolmachigde alle rechten en plichten uit hoofde van de Kredietovereenkomst jegens het Kredietnemende Lid uit te oefenen, inclusief, doch niet beperkt tot, het incasseren van het krediet bij niet tijdige nakoming.

 

13.   Mededelingsplicht

13.1  Kredietnemer is verplicht Kredietunie Reest en Wieden terstond schriftelijk in kennis te stellen van een aanvraag tot zijn persoonlijke faillissement of van de onderneming waaraan hij verbonden is, van een aanvraag tot het verkrijgen van surseance van betaling, van aanvraag van toelating tot de wettelijke schuldsanering, van boedelafstand of ontbinding van enige huwelijksgoederengemeenschap, waarin Kredietnemer mocht zijn gehuwd, van ontbinding of wijziging van het samenlevingscontract alsmede van alle voorvallen, welke voor Kredietunie Reest en Wieden in verband met het verleende Krediet van belang kunnen zijn.

13.2  Kredietnemer dient Kredietunie Reest en Wieden mee te delen naar welk adres de voor Kredietnemer bestemde stukken gezonden dienen te worden. Naam- en adreswijzigingen dient Kredietnemer schriftelijk, onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee weken na wijziging, aan Kredietunie Reest en Wieden mee te delen.

13.3 Bij wijziging en/of beëindiging van de eenmanszaak, de vennootschap of de rechtspersoon en/of de vertegenwoordiging daarvan, is Kredietnemer verplicht deze wijziging of beëindiging op voorhand schriftelijk aan Kredietunie Reest en Wieden mee te delen, ongeacht of inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers gaat plaatsvinden, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet aan Kredietunie Reest en Wieden kan worden tegengeworpen.

13.4 Kredietnemers verklaren zich akkoord met het verstrekken van saldo-informatie en transactie informatie aan Kredietunie Reest en Wieden door de bank waarbij zij bankieren en de zakelijke- en persoonlijke bankrekening houden. Hiervoor wordt een aparte akkoordverklaring getekend met daarop gespecificeerd voor welke rekeningnummers en voor welke bank het akkoord gegeven is.

 

14.   Overdracht

14.1 Kredietnemer verbindt zich te allen tijde zijn medewerking te verlenen indien Kredietunie Reest en Wieden haar rechten uit de Akte aan derden wenst over te dragen en verbindt zich tevens een dergelijke overdracht zonder enig voorbehoud te zullen erkennen, zonder dat dit zal leiden tot enige beperking in de uitoefening van de rechten van Kredietunie Reest en Wieden voortvloeiende uit de Akte

 

15.   Zekerheidstelling

15.1  Kredietnemer is verplicht door middel van een stille verpanding van de activa, behorende tot zijn onderneming, zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de financieringsovereenkomst ten opzichte van Kredietunie Reest en Wieden. De verpanding wordt, indien wenselijk, nader gespecificeerd in een specifieke Akte van verpanding.

15.2 Is die gestelde zekerheid onvoldoende geworden dan is Kredietnemer verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

15.3  Een verzoek als bedoeld in artikel 14.2 dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden.

15.4 De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding, welke wordt vastgesteld door Kredietunie Reest en Wieden, te staan tot het beloop van de verplichtingen van Kredietnemer.

15.5 Indien er sprake is van verpanding van een vervoermiddel is Kredietunie Reest en Wieden gerechtigd een verstrekking voorbehoud op het kenteken te plaatsen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Met dit verstrekking voorbehoud is het voor Kredietnemer niet mogelijk om het vervoermiddel over te schrijven op een andere naam zonder medewerking van Kredietunie Reest en Wieden.

15.6 In geval van uitwinning van een pandrecht, is Kredietunie Reest en Wieden gerechtigd om conform hetgeen bepaald is in art. 3:251 lid 2 BW, een overeenkomst met Kredietnemer te sluiten voor onderhandse verkoop van een verpande zaak op afwijkende wijze dan hetgeen bepaald is in art. 3: 250 BW j° 3:251 lid 1 BW.

 

16.   Pandrecht

16.1 Door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden heeft Kredietnemer:

a.  zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten aan Kredietunie Reest en Wieden of aan een door Kredietunie Reest en Wieden derde te benoemen partij te verpanden tot zekerheid van al hetgeen Kredietunie Reest en Wieden op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt:

i alle vorderingen van de pandgever op derden uit hoofde van geleverde goederen, verrichte diensten, geleende gelden, (bank)tegoeden, provisies, verleenden licenties, gesloten of te sluiten aannemingsovereenkomsten, huur- of huurkoopovereenkomsten, pachtovereenkomsten, ten gunste van de pandgever gestelde (bank)garanties of letters of credit of uit welke andere overeenkomst of uit welke anderen hoofde dan ook;

ii alle vorderingen van de pandgever uit stakingsregelingen, subsidies en andere (incidentele) vergoedingsregelingen van enige al dan niet in het buitenland gevestigde (overheids)instantie.

iii elke in de Akte nader omschreven vordering

iv  alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die Kredietunie Reest en Wieden of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor Kredietnemer onder zich heeft of verkrijgt;

v alle aandelen in verzameldepots die Kredietunie Reest en Wieden onder haar beheer heeft of verkrijgt;

vi alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii, of iii (zullen) treden;

b. voor zover rechtens mogelijk, de in sub a bedoelde goederen aan Kredietunie Reest en Wieden in pand gegeven;

c. Kredietunie Reest en Wieden onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen namens Kredietnemer, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

16.2 Kredietnemer staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan Kredietunie Reest en Wieden.

16.3 Kredietunie Reest en Wieden zal de verpande goederen, als Kredietnemer daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor alles wat zij, uit welken hoofde ook, van Kredietnemer te vorderen heeft of zal krijgen. Kredietunie Reest en Wieden mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op Kredietnemer en Kredietnemer met de nakoming daarvan in verzuim is. Kredietunie Reest en Wieden zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van Kredietnemer aan Kredietunie Reest en Wieden. Nadat Kredietunie Reest en Wieden van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij Kredietnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

 

17.   Mededeling pandrecht

17.1 Kredietunie Reest en Wieden is te allen tijde bevoegd van een pandrecht en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden, ongeacht of dit van rechtswege bestaat of ten behoeve van Kredietunie Reest en Wieden is gevestigd, mededeling te doen aan ieder die het aangaat.

 

18.   Polissen als onderpand

18.1 Indien tot meerdere zekerheid aan Kredietunie Reest en Wieden zijn verpand, rechten voorvloeiende uit overeenkomsten van levens- en/of arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico- en/of ongevallenverzekering, geldt onder meer het volgende;

a. de verzekering(en) moet(en) tenminste gedurende de looptijd van de lening, ook als deze wordt verlengd, worden voortgezet en de premies dienen stipt op de vervaldagen te worden voldaan;

b. Kredietunie Reest en Wieden is bevoegd achterstallige premies met eventuele rente voor rekening van Kredietnemer te voldoen;

c. Kredietunie Reest en Wieden is bevoegd zichzelf als begunstigde aan te wijzen en de polis te (her)belenen;

d. de originele polis zal bij Kredietunie Reest en Wieden berusten en moet zo spoedig mogelijk aan haar ter hand worden gesteld;

e. indien enige terzake van zodanige verzekering verschuldigde betaling, daaronder begrepen die van premie, niet tijdig geschiedt, is Kredietunie Reest en Wieden bevoegd tot opzegging en afkoop van die verzekering en tot ontvangst van de afkoopwaarde ter betaling van de lening, tot en ten belope van het bedrag van de lening; Kredietunie Reest en Wieden is in zodanig geval voorts bevoegd met de verzekeraar - eventueel in afwijking van de polisvoorwaarden - overeen te komen, dat die verzekering ongewijzigd van kracht blijft, zolang de waarde van deze daarvoor toereikend is;

f. zodra een uitkering terzake van zodanige verzekering opeisbaar wordt, is Kredietunie Reest en Wieden - ongeacht de al of niet bestaande opeisbaarheid van het Krediet - bevoegd tot ontvangst van die uitkering ter betaling van de lening, tot en ten belope van het bedrag van het krediet;

g. na betaling van het Krediet zal de aanwijzing van Kredietunie Reest en Wieden als eerste begunstigde vervallen zijn, zonder dat een nadere rechtshandeling daartoe nodig is;

h. ingeval van uitwinning van het pandrecht is Kredietunie Reest en Wieden bevoegd tot afkoop van de verzekering.

 

19.   Zekerheden

19.1 Door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden heeft Kredietnemer zich ten opzichte van Kredietunie Reest en Wieden verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van de Kredietunie Reest en Wieden op Kredietnemer, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van de Kredietunie Reest en Wieden, ten genoegen van Kredietunie Reest en Wieden, (aanvullende) zekerheid te stellen.  Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zonodig door Kredietnemer ten genoegen van Kredietunie Reest en Wieden te worden vervangen en/ of aangevuld, dat Kredietunie Reest en Wieden gelet op het risicoprofiel van Kredietnemer, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor Kredietunie Reest en Wieden relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. Kredietunie Reest en Wieden zal op verzoek van Kredietnemer de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van Kredietnemer.

19.2 Pand- en hypotheekrechten van Kredietunie Reest en Wieden strekken voor het geval een andere organisatie als haar rechtsopvolgster onder algemene titel de relatie van Kredietunie Reest en Wieden met Kredietnemer, geheel of gedeeltelijk, voortzet mede ten gunste van die andere organisatie alsof deze Kredietunie Reest en Wieden zelf was.

19.3 Kredietunie Reest en Wieden kan haar pand- of hypotheekrechten op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen.

19.4  Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van Kredietunie Reest en Wieden strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.

19.5 Indien deze Algemene Voorwaarden tegenover Kredietnemer worden gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging van eerdere algemene voorwaarden, blijven alle uit hoofde van die eerdere algemene voorwaarden bestaande zekerheden, rechten op zekerheden en verrekenbevoegdheden, onverkort van kracht naast de overeenkomstige rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

 

20.   Controle bescheiden

20.1 Indien Kredietunie Reest en Wieden constateert dat zij in bevestigingen, saldo-opgaven, nota’s of andere opgaven een fout of vergissing heeft gemaakt, is Kredietunie Reest en Wieden verplicht Kredietnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

20.2 Kredietnemer is verplicht de door Kredietunie Reest en Wieden aan hem gezonden bevestigingen, saldo-opgaven, nota’s of andere opgaven direct na ontvangst te controleren. 19.3 Voorts dient Kredietnemer te controleren of door of namens hem gegeven opdrachten door Kredietunie Reest en Wieden juist en volledig zijn uitgevoerd.

20.4 Bij constatering van een onjuistheid en/of onvolledigheid is Kredietnemer verplicht Kredietunie Reest en Wieden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

20.5 In de hiervoor bedoelde gevallen is Kredietunie Reest en Wieden verplicht om de door haar gemaakte fouten en/of vergissingen te herstellen.

 

21.   Goedkeuring bescheiden

21.1  Indien Kredietnemer de inhoud van de bevestigingen, saldo-opgaven, nota’s of andere opgaven van Kredietunie Reest en Wieden aan Kredietnemer niet heeft betwist binnen twaalf (12) maanden nadat die stukken redelijkerwijze geacht kunnen worden Kredietnemer te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door Kredietnemer te zijn goedgekeurd.

21.2  Indien in dergelijke stukken rekenfouten voorkomen, is Kredietunie Reest en Wieden bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat de in artikel 20.1 genoemde termijn van twaalf (12) maanden is verstreken.

 

22.   BKR

22.1 Kredietunie Reest en Wieden meldt de Akte conform de regels en voorwaarden die de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel hieraan stelt aan bij het BKR indien mogelijk.

 

23.    Aansprakelijkheid van Kredietunie Reest en Wieden

23.1  Kredietunie Reest en Wieden is niet aansprakelijk, tenzij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens Kredietnemer te wijten is aan haar schuld of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

23.2  Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is Kredietunie Reest en Wieden in ieder geval niet aansprakelijk, indien een tekortkoming van Kredietunie Reest en Wieden het gevolg is van: - internationale conflicten; - gewelddadige of gewapende acties; - maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid; - maatregelen van toezichthoudende instantie(s); - boycotacties; - arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; - storingen in de elektriciteitvoorziening, in communicatie-verbindingen of in apparatuur of programmatuur van Kredietunie Reest en Wieden of van derden.

23.3 Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 20.2 voordoet, zal Kredietunie Reest en Wieden – teneinde daaruit voor Kredietnemer voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

33.1 Kredietunie Reest en Wieden is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gevraagde financiering.

33.2 Kredietunie  Reest en Wieden is niet aan sprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door Kredietnemend Lid zoals deze zijn vastgelegd in de Kredietovereenkomst.

33.3 Kredietunie Reest en Wieden is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde (en gepubliceerde) informatie.

33.4 Kredietunie Reest en Wieden isn niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de communicatie in casu de website, zowel met betrekking tot de openbare als gesloten, alleen voor leden toegankelijke, omgeving.

33.5 De totale aansprakelijkheid van Kredietunie Reest en Wieden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze algemene voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot een maximum bedrag van € 500,-. Alle overige indirecte schades zijn uitgesloten.

 

24.    Coaching

24.1  Kredietunie Reest en Wieden behoudt zich het recht voor wijzigingen in het coachingstraject, de aangewezen coach of de looptijd van het coachingstraject aan te brengen.

24.2 Kredietunie Reest en Wieden spant zich in om de coaching te laten verzorgen door deskundige coaches onder wie ondernemers. Kredietunie Reest en Wieden behoudt zicht het recht voor om aangekondigde coaches te vervangen.

24.3 Kredietunie Reest en Wieden aanvaardt onder geen enkele voorwaarde enige aansprakelijkheid voor eventuele schade van Kredietnemer, voortvloeiend uit de door Kredietunie Reest en Wieden, in haar Akte al dan niet verplicht gestelde, en door Kredietnemer gesloten overeenkomst tot coaching.

24.4  Indien er sprake is van Coaching wordt een bedrag bij uitboeking van het Krediet ingehouden. Restitutie van ingehouden bedragen is niet mogelijk.

 

25.    Kredietverstrekking door Kredietunie Reest en Wieden op basis van samenwerkingsverbanden

25.1  De in deze Akte opgenomen Algemene Voorwaarden onder welke door Kredietunie Reest en Wieden een Krediet wordt verstrekt zijn eveneens en onverkort van toepassing op soortgelijke kredieten die door Kredietunie Reest en Wieden namens of in opdracht van een derde partij worden verstrekt.

 

26.    Besluit borgstelling Kredieten

26.1  Kredietunie Reest en Wieden is tijdens de aanvraagprocedure van een Krediet bevoegd om een voortoetsing uit te voeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om vast te stellen of het Krediet in aanmerking komt voor het Besluit borgstelling Kredieten.

26.2  Kredietnemer geeft Kredietunie Reest en Wieden de bevoegdheid om gegevens van bedrijfsactiviteiten, persoonsgegevens en informatie aangaande het lopende Krediet te verstrekken aan RvO.

 

27.     Wijziging voorwaarden

27.1 Kredietunie Reest en Wieden is altijd bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde, en dus meest recente, versie van deze Algemene Voorwaarden is dan automatisch van toepassing op alle rechtsverhoudingen die ontstaan in het kader van het Krediet na inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Kredietunie Reest en Wieden.

 

28.       Strijdigheid

28.1  Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de Akte en deze voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Akte.

 

29.    a. Privacy

29.1  Om gebruik te maken van de producten van Kredietunie Reest en Wieden verschaft u als aanvrager/Kredietnemer of kredietgever (persoons)gegevens aan Kredietunie Reest en Wieden. Deze gegevens, worden ongewijzigd opgeslagen in het klantenbestand van Kredietunie Reest en Wieden.

Bij het indienen van een kredietaanvraag krijgen leden van de Kredietunie inzage in gegevens betreffende uw kredietaanvraag. De leden kunnen hierover onderling in overleg treden.

Kredietunie Reest en Wieden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens met als doel:

a. uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Kredietunie Reest en Wieden en Kredietnemer in verband met aanmelding voor de producten en indien van toepassing, de afhandeling van betalingen;

b. een administratie bij te houden van alle Kredietnemer(s), borg(en) en afnemers van andere producten van Kredietunie Reest en Wieden;

c. Kredietnemer te informeren over zaken aangaande de door Kredietnemer gekozen producten of om Kredietnemer te informeren over andere activiteiten of aanbiedingen gerelateerd aan Kredietunie Reest en Wieden.

 

29 b. IT systeem

d. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst maakt Kredietunie Reest en Wieden gebruik van het centrale back office systeem van de Vereniging samenwerkende Kredietunies “Mijn kredietunie”.

e. uw (persoons)gegevens worden opgeslagen in dit systeem.en hierdoor gedeeld met de centrale back office van de  Vereniging Samenwerkende Kredietunies.

f. Betalingen  van en naar kredietgevers en kredietnemers lopen via dit systeem en daarmee via het bankrekeningnummer van de Stichting Derden gelden van de Samenwerkende Kredietunies.

g. Kredietnemers en kredietgevers krijgen een eigen dashboard in het systeem :mijn Kredietunie”. Deze omgeving is strikt persoonlijk

en niet voor derden zichtbaar. Binnen deze omgeving zullen totaaloverzichten van ,

uitgeleende tegoeden, betaalschema's en aflossingsschema's beschikbaar worden gesteld.

 

30.   Identificatie

30.1  De Kredietnemer is verplicht de door Kredietunie Reest en Wieden gevraagde medewerking te verlenen aan de Kredietgever voor het vaststellen van de identiteit van de Kredietnemer.

 

31.   Intellectueel eigendom

31.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kredietunie Reest en Wieden berusten uitsluitend bij Kredietunie Reest en Wieden en/of haar licentiegevers. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietunie Reest en Wieden.

 

32.   Bewijs

32.1 De dóór of vóór Kredietunie Reest en Wieden gevoerde administratie geldt als volledig bewijs, totdat door de Kredietnemer tegenbewijs is geleverd.

 

 

33.   Slotbepaling

33.1  Een niet rechtstreeks aan de wet ontleend(e), aan Kredietunie Reest en Wieden toekomend(e) recht of bevoegdheid houdt mede in een door Kredietnemer of kredietgever aan Kredietunie Reest en Wieden verleende volmacht om de desbetreffende rechtshandelingen namens Kredietnemer of Kredietgever uit te oefenen of te verrichten, zoals het onderwerpen van geschillen aan arbitrage of bindend advies, het aangaan van dadingen, het innen van vorderingen in en buiten rechte en het geven van kwijting daarvoor, alles voor rekening van Kredietnemer. Deze volmacht is, tenzij de volmachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een onherroepelijke en eindigt niet door de dood of onder curatele stelling van de volmachtgever natuurlijk persoon casu quo de ontbinding van de volmachtgever rechtspersoon. Kredietunie Reest en Wieden is altijd bevoegd een aan haar verleende volmacht aan een ander te verlenen en op grond van die volmacht als wederpartij van de volmachtgever op te treden.

33.2  Het verlenen van een bevoegdheid aan Kredietunie Reest en Wieden geschiedt onder vrijwaring van Kredietunie Reest en Wieden door Kredietnemer of Kredietgever voor iedere aansprakelijkheid en schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van die bevoegdheid en houdt in, tenzij Kredietunie Reest en Wieden anders bepaalt, de herroeping van eerdere zodanige aan (een) ander(en) dan Kredietunie Reest en Wieden verleende volmacht(en).

33.3  Het gebruik maken door Kredietunie Reest en Wieden van enige bevoegdheid laat onaangetast haar overige rechten en bevoegdheden.

33.4  Voor de tenuitvoerlegging en het behoud van de aan Kredietunie Reest en Wieden verleende, overgedragen en/of verpande rechten is zij bevoegd alle door haar nodig geachte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen te nemen, met de desbetreffende Kredietnemer dadingen, schikkingen of akkoorden aan te gaan en al datgene meer te verrichten hetgeen Kredietnemer zelf zou(den) hebben kunnen doen, indien hij/zij bedoelde rechten niet zou(den) hebben verleend of verpand.

33.5 Kredietunie Reest en Wieden is niet verplicht tot de uitoefening van aan haar verplichte rechten en is niet aansprakelijk voor de handhaving en/of de niet (volledige) uitoefening van die rechten.

33.6  De betrekkingen tussen Kredietnemer, Kredietgever en Kredietunie Reest en Wieden blijven voorts, voorzover bij Algemene Bepalingen en/of de Akte niet is afgeweken, onderworpen aan de Algemene Voorwaarden Krediet van Kredietunie Reest en Wieden.